බබා පිස දමයි

 • Baby Wipes

  ළදරු පිසදැමීම

  ළදරුවන්ගේ බෝතල්වල මෘදු හා සියුම් සම අපගේ කෝමාරිකා දියර මත පදනම් වූ සූත්‍රය අගය කරයි
  එය මෘදු ලෙස පිරිසිදු කර ළදරුවන්ගේ සම සිනිඳු හා මොයිස්චරයිසින් කරයි.
  සුවඳැති නැවත පිරවීමේ ඇසුරුම්, සුවඳ රහිත පිරවුම් ඇසුරුම් සහ සුවඳැති නල වැනි ප්‍රභේද වලින් ලබා ගත හැකිය.
  අපගේ ළදරු පිසදැමීම් ඔබගේ අවසාන පරිශීලක අවශ්‍යතා සඳහා පරිපූර්ණයි.