අත් තුවා

  • Hand Towels

    අත් තුවා

    මයික්‍රෝ ෆයිබර් (හෝ මයික්‍රෝ ෆයිබර්) යනු එක් ඩෙනියර් හෝ ඩෙසිටෙක්ස් / නූල් වලට වඩා කෘතිම තන්තු සිහින් වන අතර එහි විෂ්කම්භය මයික්‍රොමීටර දහයකට වඩා අඩුය. සේද නූල් එකක් එක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙකු හා මිනිස් හිසකෙස් විෂ්කම්භයෙන් පහෙන් එකක් පමණ වේ.