වියළි පිසදැමීම (කැනිස්ටර්)

  • Dry Wipes (Canister)

    වියළි පිසදැමීම් (කැනිස්ටර්)

    (අප සතුව ඇත්තේ අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා EPA සහතිකය පමණි, EPA නිෂ්පාදන සඳහා නොවේ)
    (අපට වියළි පිසදැමීමේ + කැනිස්ටර් සැපයිය හැකිය, පසුව ගමනාන්තයේ ඇති කැනිස්ටරයට දියර පෙරීම)

    වියළි පිසදැමීම් සහ කැනිස්ටර් වල හොඳම ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම