75% මත්පැන් පිසදැමීම

  • 75% Alcohol Wipes

    75% මත්පැන් පිසදැමීම

    ඇල්කොහොල් පිසදැමීම් (සනීපාරක්ෂක පිසදැමීම්)
    (නිෂ්පාදන සඳහා FDA / NPN සහතිකය ලබා ගත හැකිය
    (අපට වියළි පිසදැමීමේ + කැනිස්ටර් සැපයිය හැකිය, පසුව ගමනාන්තයේ ඇති කැනිස්ටරයට ඇල්කොහොල් පෙරීම සිදු කරයි)